onsdag 26. desember 2012

Oppgave 2 - Ulike filosofers kvinnesyn


Platon var en filosof i antikke Hellas som var opptatt av rettferdighet i samfunnet hvor alle lever i harmoni med hverandre. Han kan ansees som en moderne tenker ved noen av punktene hans, som for eksempel kvinnesynet. På hans tid var det vanlig at mannen var lederen i huset mens kvinnene var mindre verdt, men Platon la vekt på likestilling mellom kvinner og menn. Han sa at «Selv om det er mange forskjellige mennesker i verden som er ulike både når det gjelder kjønn, alder og utseende, vet vi med en gang at det er et menneske vi møter.» Han så ikke på kroppen som så viktig, og derfor hadde ikke forskjellene mellom menn og kvinner noe som helst å si. Han mente at også kvinnen kunne inneha viktige stillinger i samfunnet, noe som skapte en god del reaksjoner på den tiden.

Aristoteles var en annen filosof i antikke Hellas. Han var Platons elev og ble derfor påvirket av ham i mange spørsmål. Kvinnesyn var ikke en av dem. Hans syn på kvinner var mer eller mindre stikk motsatt det Platon stod for. Han rangerte tingene i naturen der mennesket var øverst på stigen, så kom dyr og til slutt planter. Verdien av mennesket ble bestemt ut ifra hvilken funksjon mennesket fyller. Dette gjelder også for forskjellen mellom menn og kvinner. Han mente at kvinnen er en defekt mann, som er mindre verdt enn mannen. Han mente altså at kvinnen er en ufullstendig mann, noe som går helt imot Platons syn på likestilling mellom kjønnene. Han mente at kvinner ikke er fullt utviklet, mangler enkelte evner, og kan dermed ikke fylle alle de funksjonene en mann kan fylle.  Aristoteles mente også at kvinner heller ikke hadde nok innsikt til å kunne delta i det politiske livet, som går imot et av de mest kontroversielle punktene til læremesteren hans.  Mannen var også den som bestemte i huset, både over kona og barna, noe som var i samsvar med datidens tankegang.


Simone de Beauvoir var en kvinnelig filosof som ble født i 1908. Hun blir regnet som en moderne filosof og har gjort mye for kvinnens kamp for likestilling. Istedenfor å gå inn i de tradisjonelle kvinnerollene som hustru og mor, ønsket hun å bli forfatter og lærer. Hun var spesielt opptatt av kvinners situasjon i samfunnet og ønsket fullstendig likestilling mellom kjønnene. I 1949 utgav hun boken «Det annet kjønn» der hun brukte sin egen og andre kvinners erfaring som kvinne til å kritisere det mannsdominerte samfunnet.  Hun forsøkte å rette lyset mot en undertrykkende ideologi som oppfatter kvinner som mindreverdige ut fra deres natur. Hun mente at kvinnen hadde blitt til bare et objekt for mannen og hun sa at mannen definerte seg selv som hovedpersonen, subjektet, og kvinnen som «den andre». Selv om det finnes forskjeller mellom kjønnene, mener hun at det er både urettferdig og umoralsk å bruke kjønnsforskjellene til å utnytte kvinner. Hun mente at kvinnene måtte bryte ut fra den tradisjonelle kvinnerollen, og ta ansvar for kvinner over hele verden. I boken skrev hun at «Man fødes ikke som kvinne, man blir det.»

Platon og Aristoteles kom fra samme tidsperiode mens Beauvoir levde over 2000 år etter dem. Dette er en veldig stor forskjell i tid, men vi kan fortsatt se likheter mellom dem. Platon ville ha likestilling mellom kvinner og menn, og det ville Beauvoir også. En annen likhet mellom de to var at de begge så bort fra de biologiske forskjellene mellom kjønnene og mente at dette ikke var en grunn til undertrykkelse av kvinner. Aristoteles, derimot, mente at kvinner var mindre verdt, manglet evner og var en ufullstendig mann. Med tanke på likestilling mellom menn og kvinner ser vi på Platon og Simone de Beauvoir som moderne tenkere, siden de gikk imot tankegangen som var vanlig for tiden sin. Aristoteles hadde mange nye meninger, men ikke når det gjaldt dette temaet.

1 kommentar: